Setsuko Klossowska de Rola for Tank
Timo Wirsching